Lidt gammel historie om Vejle Antenneforening. (Før Nyboe Antenneforening)

I 1969 besluttede en kreds af beboere med tilknytning til Boligforeningen Nyboe, at de ville se udenlandsk TV.

Ifølge gamle dokumenter er det svært at sige helt præcist, hvilken dato “Antennelauget Nyboe”, som det hed dengang, blev stiftet, men det var sandsynligvis først i 1969.
Antennelaugets første formand hed Christian Nielsen og boede Nyboesgade 64, Vejle.

Den 21. januar 1969 fremkom Jysk Centralantenne med et tilbud til Boligforeningen Nyboe, om fællesantenneanlæg for Nyboesgade 8-24 og 62-82. Man påtænkte at rejse en 50 m høj gittermast på Uhrhøj.
Anlægget var et såkaldt kanalanlæg på 3 kanaler for Danmark og tysk TV 1 og 2. Anlæg­get var også forberedt for at kunne sende farve TV. Tilslutningsmulighederne var dengang 120 abonnenter til en samlet pris af kr. 36.600,-. Ministeriet for Offentlige Arbejder har den 6. november 1969 givet tilladelse til oprettelse af fællesantenneanlæg. Efter forskellige besværligheder blev anlægget sat i drift i august 1969, men ikke godkendt af P & T, det sker først i marts 1970.
“Der vil under Olympiaden i München blive sendt en del sport over tysk program 3. Vi retter nu en forespørgsel til vore abonnenter, om man er interesseret i, at anlægget udbygges med dette program”. – Dette kunne man læse i 1972.

I 1976 er medlemstallet steget til 2124 tilslutninger.

I 1978 undersøges det, om masten kan forlænges. Der er kommet krav fra P & T angå­ende FM konvertere. Kontingentet blev fastsat til kr. 75,-.

I 1980 dukker for første gang ordet satellit op. Tyskland vil sikkert fra 1984 kunne sende via satellit.

I 1981 går det stærkt med forberedelsen til satellit tiden. Det forventes, at man i løbet af 1984 – 1985 kan modtage 3-4 tyske samt 2-3 franske programmer. I 1981 dukker også lokal-tv op.

På en ekstraordinær generalforsamling den 24. november 1982 blev det vedtaget at forhøje kontingentet til kr. 225 – pr. år, på grund af renovering og ændring, så anlægget kan mod­tage satellit TV.

På generalforsamlingen den 28. februar 1984 afgår formand Christian Nielsen.

CopyDan kom frem i lyset i 1986. Antenneforeningen fik en regning fra CopyDan med tilbagevirkende kraft på ca. kr. 200.000,-.

Af samme grund meldte Nyboe Antennelaug sig ind i FDA, Fællesforening for Danske Antenneforeninger.

P & T meldte sig også på arenaen for at få gebyr.

De gamle vedtægter blev taget op til revision. De nye vedtægter blev godkendt på en ekstraordinær generalforsamling den 28. februar 1987, samtidig skiftede man navn til Nyboe Antenneforening.

Satellit æraen begynder i 1987.

På bestyrelsesmøde den 3. august 1987 blev det besluttet at sende forsøg med Sky Channel i en måned,

Jysk Telefon indbyder til møde angående Hybrid-TV.

Vi udsendte i 1988 et spørgeskema til vore medlemmer, hvor vi spurgte, om man var interesseret i flere TV programmer.

Dengang svarede 73,22% af optalte stemmer – Nej.
Der er unægteligt sket en ændring siden, sidst på året begyndte TV2 at sende. JV3 kommer også på anlægget i 1988.

I 1991 besluttedes det at forcere renoveringen, så vi kan blive klar til at modtage 22 TV programmer og et utal af radioprogrammer.

Efterhånden som udbygningen finder sted, vokser behovet for mere plads i forstærkersta­tionen.

I 1992 bygger antenneforeningen en ny forstærkerstation ved foden af antennemasten.

Fællesantenneanlægget har igennem de sidste 10 år gennemgået en større renovering, som har medført, at anlægget fra at kunne overføre 6 TV og 12 FM programmer, nu er i stand til at overføre 22 TV og 25 FM programmer.

Anlægget kan i dag overføre antennesignaler i frekvensområdet 40-300 Mhz og for nogle dele af anlægget, er det muligt at overføre signaler i frekvensområdet 40-450 Mhz. I dag stilles der også betydeligt større krav til fællesantenneanlægget, ikke nok med at det skal kunne overføre flere programmer, men programmernes tekniske indhold med teletekst og nicam stereo stiller store krav til anlæggets opbygning og vedligehold.

Renoveringen er foregået i den takt, der er foretaget opgravninger af andre ledningsejere eller af Vejle Kommune. Årsagen er den, at det er meget dyrt at foretage opgravninger i byens befæstede arealer.

Anlægget er opbygget på en sådan måde, at man kan bygge videre på systemet uden at det materiel, man har brugt tidligere, skal kasseres. Fordi man kan overføre 22 TV kanaler, har man ikke nok kanaler ud i fremtiden, så det vil være nødvendigt at fortsætte renoverin­gen, for i løbet af meget få år, vil der komme krav om mange flere programmer og man taler om, at der ved århundredeskiftet er op til 500 mulige TV kanaler.

Allerede i indeværende år starter DR med at sende digital TV fra satellit. Programmet er det samme, som vi kender i dag, men med digital-teknik åbner der sig nye muligheder for bedre billede og lyd. Det vil være muligt at vælge flere sprog på underteksterne, teleteksten vil blive bedre osv. Det vil dog kun være dem, der køber et digital-TV, som får glæde af dette.

Når telefonselskabernes monopol forsvinder, vil det også være muligt at anvende an­tenneanlægget til andre tjenester, så som telefoni, naboalarmering, aflæsning af vand, varme og el. Kort sagt, der vil komme mange nye ting til, som et moderne fællesantenne­anlæg kan anvendes til.

Bestyrelsen er hele tiden opmærksom på nye tiltag, som måtte komme og vil hele tiden gøre sig umage for, at antenneanlægget opfylder de krav, som medlemmerne måtte stille.