Vedtægter nye 2017

Vedtægter

 • 1 Foreningens navn, hjemsted og formål
  Stk. 1

Foreningens navn er Vejle Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

Stk.2

Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer, at udbyde sådanne tjenester, som står i naturlig forbindelse med det nævnte formål samt enhver i naturlig forbindelse med nævnte formål hørende teknisk virksomhed.

 

 • 2 Foreningens forsyningsområde og medlemskreds
  Stk. 1
  Foreningens forsyningsområde indenfor Vejle Kommune fastsættes til enhver tid af bestyrelsen under hensyntagen til, hvad der i såvel teknisk og økonomisk henseende er formålstjenligt og forsvarligt

Stk. 2
Enhver indenfor foreningens forsyningsområde er berettiget til at blive medlem af foreningen (A-medlem), mod at vedkommende forpligter sig til at betale årligt kontingent og en tilslutningsafgift.

Stk. 3
For de ejendomme (min. 20 tilslutninger), hvor ejeren selv installerer eget antenneanlæg, men med tilslutning til det af antenneforeningen etablerede anlæg, gælder følgende:

Ejeren vedligeholder selv forstærkeranlæg, fordelinger, abonnentdåser samt afholder selv el-udgifter, men skal desuden betale kontingent til antenneforeningen for medlemskab (B-medlem).

Ejeren er pligtig at installere og vedligeholde sit anlæg i overensstemmelse med gældende lovkrav og kan til enhver tid kontrolleres af foreningens installatør.

Stk. 4
Der kan indgås lejeaftale med foreningen om benyttelse af fællesantenneanlægget med medlemsrettigheder og -forpligtelser. Bestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for sådanne lejemål.

Stk. 5
Det ovenfor nævnte kontingent opkræves til dækning af foreningens udgifter til drift af antenneanlæg, til administration samt til modernisering og udbygning af antenneanlægget. Herudover opkræves de af programleverandørerne fastsatte programafgifter, gebyrer til CopyDan og Koda samt eventuelle offentlige afgifter –herunder moms.

 

 • 3 Kapital og drift
  Stk. 1
  Den til opfyldelse af foreningens formål nødvendige kapital tilvejebringes dels gennem tilslutningsafgifter dels gennem kontingenter fra medlemmerne, evt. ved optagelse af lån.

Stk. 2
Det årlige kontingent foreslås af bestyrelsen og fastsættes på den ordinære generalforsamling for det følgende kalenderår.
Tilslutningsafgiften fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 3
Kontingentet differentieres mellem A-medlemmer og B-medlemmer i henhold til bestyrelsens vurdering af graden af de to medlemsgruppers belastning af foreningens drift.

 • 4 Hæftelse
  Hverken foreningsmedlemmer eller medlemmer af bestyrelsen hæfter personligt for foreningens forpligtelser udover, hvad der er bestemt i § 4,
 • 5 Udtræden af foreningen
  Stk. 1
  Medlemmerne er berettiget til med 1 måneds varsel at udtræde af foreningen til udgangen af kommende måned..

Stk. 2
Inden et udtrædende medlem frigøres for sit forhold overfor foreningen, må samtlige restancer, herunder omkostninger ved afbrydelse og tilslutning være betalt.

Stk. 3
Udtrædende medlemmer har ikke krav på udbetaling af nogen anpart af foreningens eventuelle formue eller af forudbetalt kontingent.

Stk. 4
Indtræder en ny ejer eller lejer af det vedkommende anlæg som medlem godskrives denne det forudbetalte kontingent for den resterende del af regnskabsåret.

 • 6 Eksklusion af medlemmer
  Stk. 1
  Bestyrelsen kan ekskludere et medlem som følge af betalingsrestance samt som følge af, at medlemmet holder sine modtageapparater, stikledninger og husinstallationer i så dårlig stand, at de øvrige medlemmers brug af fællesantenneanlægget efter bestyrelsens skøn generes.

Stk. 2
Det ekskluderede medlem kan forlange bestyrelsens beslutning om eksklusion forelagt til endelig og bindende afgørelse på først kommende ordinære generalforsamling.

Stk. 3
Eksklusion fritager ikke et medlem for indbetaling af de beløb, vedkommende har forpligtet sig til at betale, eller udgifter som medlemmet har givet anledning til, ligesom eksklusionen ikke berettiger til udbetaling af noget beløb.

 • 7 Restancer
  Udebliver et medlem mere end 8 dage over forfaldstid med kontingent eller andre skyldige beløb, og beløbet ikke er betalt senest 5 dage efter modtaget påkrav, er foreningen berettiget til at afbryde forbindelsen med foreningens anlæg. Genoptagelse af tilslutning kan gøres betinget af, at alle forfaldne ydelser til foreningen med påløbne renter, de med afbrydelsen og tilslutningen forbundne udgifter samt et af bestyrelsen fastsat gebyr er betalt.
 • 8 Ulovlig tilslutning
  Stk. 1
  Såfremt antenneforeningen bliver bekendt med, at der er foretaget ulovlig tilslutning for forsyning af en eller flere husstande end der er betalt for, kan antenneforeningen uden varsel for vedkommendes regning foretage afbrydelse af anlægget og kræve erstatning.

Stk. 2
Ved gentagelse eller i grovere tilfælde kan der indgives politianmeldelse.

 • 9 Generalforsamling
  Stk. 1
  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2
Foreningens generalforsamlinger afholdes i Vejle Kommune, den ordinære generalforsamling inden udgangen af hvert års april måned.

Stk. 3
Generalforsamlinger – såvel ordinære som ekstraordinære – indkaldes med 3 ugers varsel ved bekendtgørelse i den lokale dagspresse/lokalt tv. Der indkaldes ved brev, såfremt generalforsamlingen omhandler foreningens ophør.

Stk. 4
Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. Hvis der skal behandles forslag, hvis vedtagelse kræver en særlig majoritet, skal dette fremhæves i indkaldelsen.

Stk. 5
Forslag fra medlemmerne må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet skriftligt til formanden senest den 15 marts. Stk. 6

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, eller efter skriftlig anmodning til bestyrelsen fra mindst 10 % af medlemmerne og med angivelse af anledningen. Indkaldelse hertil skal annonceres inden 3 uger derefter og med sædvanligt varsel.

 

 

 • 10 Dagsorden
  Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:
  1 Valg af dirigent

2     Valg af stemmetællere

3     Beretning

4     Forelæggelse af årsregnskab

5     Til vedtagelse forelægges forslag til driftsbudget for det igangværende regnskabsår samt de af bestyrelsen foreslåede kontingenter for det følgende år.

Der gives tillige oplysning om programafgifter, gebyrer til CopyDan og Koda samt moms.

6     Behandling af indkomne forslag

7     Valg af medlemmer til bestyrelsen

8     Valg af suppleanter

9     Valg af revisor

10     Eventuelt

 • 11 Dirigent
  Generalforsamlingen ledes af en på denne valgt dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
 • 12 Beslutninger
  Stk. 1
  Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed, for så vidt der ikke efter lovgivningen eller nærværende vedtægter kræves særlig stemmeflerhed.

Stk. 2
Skriftlig afstemning foretages, når bestyrelsen, dirigenten eller mindst 20 medlemmer fremsætter ønske herom, samt ved valg mellem flere kandidater til tillidsposter.

Stk. 3
Til vedtagelse af ændring af vedtægterne kræves, at mindst 100 (hundrede) af foreningens medlemmer er til stede på generalforsamlingen og desuden, at beslutningen vedtages med mindst 66% (sekstiseks procent) af de afgivne stemmer.

Stk. 4
Såfremt mindre end 100 (hundrede) medlemmer har givet møde på den i stk. 3 nævnte generalforsamling, men forslaget i øvrigt er vedtaget med mindst 66 % (sekstiseks procent) af de tilstedeværende medlemmer, indkalder bestyrelsen med vedtægtsmæssigt varsel til en ny ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages, såfremt mindst 66 % (sekstiseks procent) af de tilstedeværende medlemmer stemmer herfor.

 

 • 13 Stemmeret
  Stk. 1
  Hvert A-medlem har på generalforsamlingen 1 stemme. Hvert B-medlem har 1 stemme for hver påbegyndt 10 tilslutninger.

Stk. 2
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde, for B-medlemmers vedkommende dog kollektivt.

 • 14 Protokol
  Over det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten og samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.
 • 15 Bestyrelse
  Stk. 1
  Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, idet der hvert andet år afgår henholdsvis 3 og 2 af de valgte (2 i ulige og 3 i lige år).

Stk. 2
Genvalg kan finde sted.

Stk. 3
Samtidig vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen.

Stk. 4
Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Stk. 5
Bestyrelsen kan ved en forretningsorden fastsætte regler for sin virksomhed.

Stk. 6
Bestyrelsen holder møde så ofte, formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

Stk. 7
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er til stede.

Stk. 8
Alle vedtagelser sker ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 9
Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 10
Bestyrelsen kan indgå serviceaftale vedrørende vedligeholdelse af anlægget.

Stk. 11
Bestyrelsen kan antage lønnet medhjælp til at forestå regnskabsføring, kontingentopkrævning, teknisk bistand m.v.

Stk. 12
Bestyrelsens medlemmer har krav på godtgørelse af direkte udgifter i forbindelse med arbejdets udførelse og kan desuden aflønnes med et honorar, som i givet fald fastlægges i det på den ordinære generalforsamling forelagte budget.

 

 • 16 Tegning af forening
  Stk. 1
  Foreningen tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2
Bestyrelsen kan meddele prokura enkel eller kollektiv.

Stk. 3
Foreningens bestyrelse kan optage de lån, som er nødvendige for gennemførelse af foreningen opgaver.

 

 • 17 Regnskab og revision
  Stk. 1
  Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Årsregnskabet udarbejdes og underskrives af bestyrelsen, hvorefter det senest den 1. marts tilgår foreningens revisor for revision.

Stk. 2
Årsregnskabet opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik og i øvrigt i overensstemmelse med lovgivningens krav. Af årets overskud foreslår bestyrelsen henlæggelse i passende omfang til moderniserings- og forbedringskonti, medens resten overføres til foreningens kapitalkonto.

Stk. 3
Foruden årsregnskabet vil der tillige være at udfærdige budget for det kommende regnskabsår.

Stk. 4
Revision af foreningens regnskaber foretages af en på generalforsamlingen for et år ad gangen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

 • 18 Foreningens ophør
  Stk. 1
  Foreningens opløsning kan kun finde sted efter vedtagelse på en general-forsamling, hvor mindst 100 (hundrede) medlemmer deltager og hvor beslutningen vedtages med mindst 66 % (sekstiseks procent) af de tilstedeværende medlemmer.

Stk. 2
Såfremt mindre end 100 (hundrede) medlemmer har givet møde på den i stk. 1 nævnte generalforsamling, men forslaget i øvrigt er vedtaget med mindst 66 % (sekstiseks procent) af de tilstedeværende medlemmer, indkalder bestyrelsen med vedtægtsmæssigt varsel til en ny ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages, såfremt mindst 66 % (sekstiseks procent) af de tilstedeværende medlemmer stemmer herfor.

Stk. 3
Udenfor situationer med manglende betalingsevne kan foreningen først opløses ved generalforsamlingsbeslutning, når foreningens økonomiske forpligtelser er indfriet.

Foreningens formue anvendes til et sådant offentligt eller velgørende formål, som på den sidste generalforsamling opnår mindst 2/3 af de angivne stemmer.

 • 19 Ikrafttrædelse
  Efter vedtagelse på ekstraordinære generalforsamlinger i maj 2017 er de gældende vedtægter af 2012 blevet ændret.

Vejle den 26. april og den 29. maj 2017.

Bestyrelsen:

Bjarke Lassesen                                       Johnny Rosenlund                                    Brian Kofod Jensen

Bjarne Grønning Pedersen                        Anders Sevelsted

Dirigent: Erik Leffler